شهید دیالمه
عبدالحمید عبدالحمید دیالمه
Nationality:Iran