این کتاب مجموعه سخنرانی شهید دیالمه در دانشکده ادیان در مشهد است که در سه عنوان "صبر" ، "انسان خلوت و خلوت انسان" و "امام؛ ضابطه حرکت بر صراط مستقیم" توسط نشر معارف به چاپ رسیده است.
شهید دکتر حمید دیالمه از نخبگان و اندیشمندان ابتدای انقلاب اسلامی بود که پس از روشنگری های مختلف به دست منافقین در انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی به شهادت رسید.

2,500تومان