آدرس : تهران بلوار قیطریه
ایمیل موسسه :info@ehya-e-saghalain.ir
info@ehya-e-saghalain.ir
تلفکس: 02122215706

۳۶۵۳ - ۱۹۳۹۵ :صندوق پستی

تلفن همراه:09011540510

شماره حساب: 0106750631009 بانك ملي، شعبه پارك قيطريه
جهت پرداخت شهریه های دوره های موسسه روی دکمه زیر پرداخت کنید.
* فیلد های اجباری

ارسال پیام به موسسه
* فیلد های اجباری