بحرین، مروارید جهان اسلام

بحرین، مروارید جهان اسلام
بحرین مجمع الجزایری است واقع در خلیج فارس و یکی از مهمترین، استراتژیک ترین و متفاوت ترین کشورهای اسلامی است. نوشتار زیر سعی دارد به اختصار دلیل این اهمیت را توضیح دهد...

نوشته شده در تاریخ : 14 مهر 96