برای استفاده از آرشیو مطالب تاریخ مورد نظر را انتخاب کنید.

مخالف با نمایشنامه الحسین ثائرا و الحسین شهیدا در مصر

شرقاوی درمورد نمایشنامه مشهور خود "الحسین ثائرا و الحسین شهیدا" میگويد: "تلاش کرده ام تا شکوهمندترين قهرمانی تاريخ بشريت را از طريق اين دو نمايشنامه به خوانندگان امروزی نشان دهم". اين نمايشنامه که در قالب تاريخی دربارة حوادث عاشورا و پیامدهای آن نوشته شده از دو بخش مجزا....