اتهام انتساب به انجمن حجتیه!

اتهام انتساب به انجمن حجتیه!
شاید برخی غربت شهید دیالمه را به شهادت مظلومانه اش در حادثه خونین هفتم تیر منحصر بدانند. صد البته که ابعاد وسیع این حادثه خود سبب شد که تک تک شهدای مظلوم این حادثه آنچنان که شایسته است شناخته و معرفی نشوند، اما غربت شهید دیالمه تنها در «شهادتش» نبود. بخشی از غربت او حاصل اتهامات ناروایی بود که در طول حیاتش حتی سالیان پس ازشهادتش  از جانب همه کسانی که نمی خواستند اندیشه ناب اسلامی به جامعه عرضه شود ، رقم خورد و ناآگاهی برخی ساده اندیشان نیز بدان رقم زد...

نوشته شده در تاریخ : 04 اردیبهشت 99