برای استفاده از آرشیو مطالب تاریخ مورد نظر را انتخاب کنید.

گزارشی از یک ماجرای تلخ

اوایل سال 1393 بود که از نوشتن کتابی درباره شهید دکتر عبدالحمید دیالمه مطلع شدیم! برای ما (خانواده شهید ) که نشر اندیشه ها و سبک زندگی شهید را ادای کوچک حقی بزرگ برگردنمان می دانیم، بسی مسرت بخش بود؛ اما زمانی که با دست نوشته ها ی  اولیه که به اصطلاح برگرفته از مصاحبه های برخی دوستان  بود روبه رو شدیم  متوجه کاستی  جدی در کار گردیدیم ...