در تاریخ سابقه ندارد که انسانی از نماز، سجده و اشک برای تثبیت حقایقی فراموش شده بهره بگیرد و در عین حال بتواند همه آنچه جامعه اسلامی بعد نیاز دارد تبیین کند.  رساله حقوق امام سجاد(ع) در قالب 50 حق تمام مسائلی که می بایست در یک حکومت اسلامی وجود داشته باشد از "حق خدا" تا "حق اعضا و جوارح"  از "حق خود انسان" تا "حق نماز و روزه" و از "حق والدین" تا "حق حاکم" را تبیین کرده است.  محتوایی که مملو از انسان شناسی، جامعه شناسی، روانشناسی، اقتصاد و همه مسائلی است که بشر امروز بدان نیاز دارد.

کتاب حاضر سلسله سخنرانی های شهید دکتر عبدالحمید دیالمه از شهدای ۷۲ تن در هفتم تیرماه ۱۳۶۰ است که در دانشکده های علوم و ادبیات دانشگاه مشهد در سال ۱۳۵۸ به عنوان شده است. شهید دیالمه در این مجموعه، به شرحی نو و مطابق با نیاز جامعه اسلامی از حقوق متقابل انسان پرداخته نقش بی بدیل امام سجاد(ع) را در تربیت انسان متعالی  و جامعه دینی نشان دهد و هم مخاطب خود را با نظام مندی حقوق حق و تکلیف و ظرافت های  آن در مکتب اهل بیت (ع) آشنا کند.  گرچه تقدیر الهی فرصت شرح همه حقوق این رساله را به شهید دیالمه نداد،  لکن آنچه بنا به ضرورت زمان و نیاز نسل جوان مطرح شده در این کتاب بیان شده است.  از امتیازات این مجموعه،  پرسش و پاسخ های انتهای هر جلسه است که ضمن افزودن بر غنای بحث،  نمادی از تحقیق کرسی آزاد اندیشی در صنعت سنگر دانشگاه است.

جهت تهیه این کتاب به سایت بوک روم و یا نمایندگی های نشر معارف در سراسر کشور مراجعه کنید.

75,000 تومان