کتاب " آزادی چیست؟" سخنرانی شهید دکتر دیالمه درباره آزادی و محدوده آن است که توسط مرکز نشر ایشان تنظیم شده است و نشر معارف این اثر را به چاپ رسانده است. 

جهت تهیه کتاب به مراکز توزیع نشر معارف مراجعه کنید. 

12,000 تومان