کتاب "قضا و قدر، ضابطه حرکت بر صراط مستقیم" از مجموعه سخنرانی های "ضابطه حرکت بر صراط مستقیم" است که توسط شهید دیالمه تنظیم شده و برای دانشجویان ارائه شده است. این مجموعه  توسط نشر معارف به چاپ رسیده است.
شهید دکتر حمید دیالمه از نخبگان و اندیشمندان ابتدای انقلاب اسلامی بود که پس از روشنگری های مختلف به دست منافقین در انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی به شهادت رسید.

جهت تهیه کتاب به نمایندگی های نشر معارف مراجعه کنید.

15,000 تومان