این کتاب مجموعه سخنرانی شهید دیالمه در دانشکده ادیان در مشهد است که در سه عنوان "صبر" ، "انسان خلوت و خلوت انسان" و "امام؛ ضابطه حرکت بر صراط مستقیم" توسط نشر معارف به چاپ رسیده است.
شهید دکتر حمید دیالمه از نخبگان و اندیشمندان ابتدای انقلاب اسلامی بود که پس از روشنگری های مختلف به دست منافقین در انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی به شهادت رسید.

جهت تهیه کتاب به نمایندگی های نشر معارف مراجعه کنید.

7,000 تومان