او فرزند زمان خویش نبود.

صاعقه کلامش با انعکاسی از نورانیت تفکر شیعی در ظلمت جهل، نفاق و التقاط، دوردست ها را روشن می کرد، آن گونه که درک سخنان آگاهانه او، اکنون که نهضت اسلامی فراز و نشیب های زیادی را پشت سر گذاشته، برایمان آسان تر شده است.

هرچند بیش از هر زمان دیگر جای خالی آن مجاهد عرصه نبرد اندیشه ها را برای دفاع از ارزش ها و اسلام ناب احساس می کنیم، اما فریاد بیدارگر و حیات طیبه او هنوز پس از سال ها می تواند روشنگر راه دلسوزان اسلام و انقلاب باشد.

انتخاب شایسته او به عنوان جوان نمونه ایران اسلامی در نخستین جشنواره ملی حضرت علی اکبر (ع) پس از گذران سه دهه، گواه این امر است.

جوانی فراتر از زمان شامل:

زندگی نامه، اسناد و مدارک، تصاویر، خاطرات، دیدگاه ها و افکار، طراحی و فعالیت های هنری شهید، سخنرانی ها، فیلم های مجلس، شهادت.

 

8,000 تومان