شریف رضی محمد بن حسین بن موسی

شریف رضی محمد بن حسین بن موسی
خردسال بودم که مادر، من و برادربزرگترم را به شیخ مفید سپرد تا فقه و احکام بیاموزیم. شیخ زمانی که ما را دید گریست. خوابی دیده بود که با رفتن ما خدمت او تعبیر شد...

نوشته شده در تاریخ : 27 آبان 01