هشدارهای شهید دیالمه

هشدارهای شهید دیالمه
یکی از خصوصیات شهید دیالمه دقت نظر و تیزبینی خاص او بود. گویا هیچ مساله ای از نگاه دقیق او پنهان نمی ماند. نسبت به خطرات فکری و اعتقادی، هشدار می داد و مخاطبان خود را به این دقت فکری فرامی خواند. می توانیم نمونه هایی از به صدا در آمدن زنگ خطر او را در این سخنانش بشنویم.

نوشته شده در تاریخ : 07 مهر 96

هدف شهید دیالمه از ایجاد مجمع احیاء تفکرات شیعی

هدف شهید دیالمه از ایجاد مجمع احیاء تفکرات شیعی
شهید دیالمه تشکیلاتی به عنوان "مجمع احیاء تفکرات شیعی" را تاسیس کرد. کلاس‌ها عقیدتی وی در دوران جوانی و در اوج هجوم تفکرات غربی و شرقی، محل امنی برای جوانان مشهدی و بعد از آن تهرانی بوده است.در این تشکیلات ایشان به دنبال ایجاد تفکر شیعی نبود، بلکه...

نوشته شده در تاریخ : 07 مهر 96

جاده احیاگری

جاده احیاگری
جاده "احیاگری" بیش از آنکه نیازمند سن و عمر طولانی باشد نیازمند درکی عمیق از رفتارهای امامان شیعه و دست پرورده های آنان و به دنبال ان علمای احیاگر است، لذا می توانی در این جاده جای پای جوانی مخلص چون شهید دیالمه را نیز مشاهده کنی و طنین صدای دردمندش را در این راه بشنوی...

نوشته شده در تاریخ : 07 مهر 96