برای استفاده از آرشیو مطالب تاریخ مورد نظر را انتخاب کنید.

مصدق از نگاه شهید دیالمه

...این چنین شد که دیالمه فراموش شد و کتب درسی و صدا و سیما همچنان بر طبل «دولت ملی دکتر محمد مصدق» کوبیدند و هر که غیر از این گفت حذف شد حتی اگر روح الله خمینی بود؛ «... در زمان آن کسی که این همه از آن تعریف می کنند (مصدق)‚ چه سیلی به ما زد آن آدم ...»